מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות וילונות ברייטנס

מדיניות פרטיות האתר

מאחר שהגוף (תאגיד, חברה וכד’) (להלן “החברה”) וילונות ברייטנס מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-“האתרים”), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר שמך כתובתך,
מוצרים ושירותים שרכשת, ואמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו מידע שאותו  אתה מוסר ביודעין. לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר וילונות ברייטנס. חלק ממידע זה אינו מזהה אותך אישית, ואינו נשמר לעולם ביחד עם פרטיך האישיים.
מדובר במידע סטטיסטי מצטבר. לדוגמה, פרסומות בהן צפית באתר, העמודים שבהם צפית או קראת, ההצעות והשירותים שהוצעו לך ועיניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר של וילונות ברייטנס  או בעת רכישת מוצרים בהם, אנו נבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ,לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים שאנו מציעים לך באתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים, כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך מידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  וילונות ברייטנס מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.  מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. המידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך באופן  אישי.

מסירת מידע לצד שלישי

וילונות ברייטנס  לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר

אלא במקרים המפורטים להלן: 

אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים,

יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.

אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

אם וילונות ברייטנס תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר שלה לתאגיד כלשהו –

וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי,

ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר החברה  משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  בה הינך יכול בפועל להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

וילונות ברייטנס מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies בכפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של וילונות ברייטנס.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

הזכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.
אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע
בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל מנהל האתר, אלירן צדיק למייל brightnessvilonot@gmail.com
או בדואר רגיל

אל: אלירן צדיק הדוגית 12 , ראשון לציון מיקוד 7543556

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת,
תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.